Athens moving to documenta 14 rhythm, Xenia Georgiadou, in: Blue Magazine

Stavroula Saloutsi

Athens moving to documenta 14 rhythm, Xenia Georgiadou, in: Blue Magazine, ed. by. Stavroula Saloutsi, No. 65, Athens, May – June 2017, pp. 100-108